Manuscrisele trebuie să respecte condiţiile cerute de International Committee of Medical Journal Editors. Informaţii detaliate şi actualizate sunt disponibile la adresa www.icmje.org.

RESPECTAREA CALITĂŢII DE AUTOR/COAUTOR/COLABORATOR
Autorul/coautorul este persoana care şi-a adus contribuţii intelectuale substanţiale la realizarea unui studiu. Aceste contribuţii sunt: 1) contribuţii de concepţie şi proiectare, achiziţie de date, sau de analiză şi interpretare a datelor; 2) elaborarea sau revizuirea unui articol; 3) aprobarea finală a versiunii de publicat. Autorul coautorul trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru contribuţia sa. Toate persoanele care au contribuit la elaborarea lucrării, dar nu îndeplinesc criteriile pentru a fi autor trebuie menţionate în articol în secţiunea „acknowledgments”.

CONFLICT DE INTERESE
Autorii trebuie să declare orice conflict de interese de natură financiară sau instituţională. Sursele de finanţare ale studiilor trebuie declarate în articol. Detalii asupra posibilelor conflicte de interese se regăsesc pe site-ul www.icmje.org. Colectivul redacţional se obligă să respecte eventualele conflicte de interese ce pot apare în cadrul procesului de peer-review.

CONSIDERAŢII ETICE

Confidenţialitate
Pacienţii şi participanţii la studiu
Dreptul pacienţilor la viaţă privată şi intimitate trebuie respectat cu stricteţe. Datele de identificare, numele, iniţialele, numere ale documentelor spitaliceşti, nu trebuie să fie publicate în descrieri scrise, fotografii, tabele sau scheme. În cazul în care această informaţia este esenţială pentru scopurile ştiinţifice, autorii trebuie să prezinte redacţiei consimţământul informat al pacientului/pacienţilor. Consimţământul informat trebuie obţinut şi prezentat redacţiei oricând există cel mai mic dubiu referitor la posibilitatea de a identifica pacientul.

Autorii şi recenzorii

Manuscrisele sunt revizuite în respectul confidenţialităţii autorilor. Redactorii se angajează să respecte, de asemenea, dreptul la confidenţialitate al recenzorilor. Redactorii se angajează să respecte dreptul de proprietate intelectuală al autorilor şi să nu dea informaţii referitoare la manuscris decât autorilor şi recenzorilor. Recenzorii se angajează să nu realizeze copii ale manuscrisului şi să dea informaţii sau să discute manuscrisul cu terţe persoane. Eventualele comentarii şi sugestii ale recenzorilor nu vor fi publicate fără acordul recenzorilor, redacţiei şi al autorului. Autorii vor fi informaţi de redactori asupra stadiului şi rezultatului procesului de peer-review.

Drepturile subiecţilor umani şi ale animalelor de laborator

Drepturile subiecţilor umani

Autorii trebuie să respecte drepturile pacienţilor în conformitate cu standardele etice instituţionale, naţionale şi internaţionale (Declaraţia de la Helsinki). Când lucrarea are ca obiect un experiment pe subiecţi umani, autorii trebuie să precizeze dacă metodologia şi procedurile studiului sunt în conformitate cu standardele etice ale comitetelor etice instituţionale (naţionale) de profil şi dacă respectă Declaraţia de la Helsinki din 1975 (revizuită în 2008).

Drepturile animalelor de experienţă
Când lucrarea are ca obiect un studiu pe animale de experienţă, autorii trebuie să declare dacă au respectat normele etice instituţionale şi naţionale referitoare la animalele de laborator în conformitate cu recomandările Council for International Organizations of Medical Sciences (1985).

SCRISOARE DE INTENŢIE
Articolele trebuie însoţite de o scrisoare de intenţie prin care autorul principal trebuie să declare:

  • că toţi autorii sunt de acord cu datele publicate;
  • că articolul nu a mai fost publicat în altă revistă;
  • că articolul nu este în curs de evaluare la o altă revistă;
  • eventualele conflicte de interese;
  • că toţi autorii sunt de acord cu transferul dreptului de copyright către Jurnalul de chirurgie.
  • Un formular tip este disponibil la acest link.

STANDARD DE REDACTARE

Iniţializare pagina: Format A4, margini de 2,54 cm (1 inch).

Pagina de titlu:
Titlul: Times New Roman, 14, aldin (bold), centrat, la un rând; trebuie să fie cât mai scurt şi elocvent pentru conţinutul articolului;

Autorii: Times New Roman, 12, normal, centrat, la un rând;
Vor fi notate: prenumele şi numele de familie, gradul profesional;
Trebuie precizate datele de contact ale primului autor sau ale autorului desemnat ca autor corespondent: adresa de corespondenţă, telefon/fax şi o adresă de e-mail funcţională.

Apartenenţa autorilor: Numele instituţiei trebuie precizat în conformitate cu reglementările instituţionale.

Titlul prescurtat: titlu de 3-5 cuvinte care să fie cât mai elocvent pentru articol.

Pagina rezumatului:
Rezumat în engleza: minim 200 cuvinte; Times New Roman, 10, la un rând, fără aliniate şi precedat de titlul articolului scris în engleză, cu majuscule, urmat de cuvântul abstract (în paranteză, italic). Rezumatul trebuie să fie structurat pe capitol: BACKGROUND, AIM, METHODS, RESULTS, CONCLUSIONS.

Cuvintele cheie (KEY WORDS) vor fi menţionate la sfârşitul rezumatului cu majuscule; de preferat acestea trebuie alese din baza de date MESH (MEdical Subject Headings).

Textul lucrării:
Textul: Times New Roman, 12, la un rând, structurat pe capitole: introducere, material şi metodă, discuţii, concluzii.

Bibliografia: numerotată în ordinea apariţiei în text; Times New Roman, 10, la un rând, redactată după cerinţele internaţionale. Referinţa bibliografică trebuie să includă TOŢI autorii dacă sunt 6 sau mai puţini. Peste 7 autori vor fi notaţi doar primii 3 urmaţi de „et al.” Numele revistei va fi notat în conformitate cu prescurtările PubMed, sau în întregime când acestea nu sunt disponibile; redactarea acestuia se va face cu italice.

Formate acceptate:
Articole:
1. Takaori K, Raut V, Uemoto S. Clinical significance of liver ischaemia after pancreatic resection. Br J Surg. 2011; 99(4): 597-598.
2. Iancu D, Bartoș A, Mocanu L et al. Rolul stentării preoperatorii în chirurgia cancerului de pancreas. Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2011; 7(2): 188-192.
3. Diaconescu S, Barbuţă O, Vascu B, Moscalu C, Aprodu G, Gavrilescu S. [Hepatic and pulmonary hydatic cyst in a child]. Jurnalul de chirurgie (Iaşi). 2011; 7(2): 274-278.

Cărţi:
1. Whitehead WE, Schuster MM. Gastrointestinal Disorders. Behavioral and Physiological Basis for Treatment. Orlando: Academic Press; 1985. p. 213-220.
2. Moldovanu R, Filip V, Vlad N. Elemente de anatomie chirurgicală. Ghid pentru examenul de specialitate. Iaşi: Editura Tehnopress; 2010. p. 178-179.

Capitole în cărţi şi tratate:
1. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
2. Jecu A. Patologia chirurgicală a apendicelui. In: Angelescu N, editor. Tratat de patologie chirurgicală vol. II. Bucureşti: Editura Medicală; 2003. p. 1595-1614.

Materiale electronice:
1. Skandalakis JE, Colborn GL, Weidman TA et al. Skandalakis’ Surgical Anatomy. New York: McGraw Hill; 2004. DVD.
2. Kelly JC. Salivary Bacteria Might Reveal Pancreatic Cancer. Medscape Medical News. 2011; [available from http://www.medscape.com/viewarticle/751552]

Tabelele vor fi inserate pe o pagină separată şi nu vor depăşi o pagină; titlul tabelului va fi numerotat cu cifre romane: Times New Roman, 10, aldin, la un rând, deasupra tabelului. Formatul tabelului trebuie să fie cel academic. Nu sunt acceptate tabelele salvate sub formă de imagini.

Figurile vor fi tipărite pe o pagină separată şi trimise în format *.jpg sau *.tiff. Nu sunt acceptate imaginile în format *gif sau *png. Legenda figurilor va fi notată pe o pagină separată cu Times New Roman, 12, aldin, la un rând şi vor fi numerotate cu cifre arabe.

Unităţi de măsură:
Se va utiliza sistemul metric; temperatura va fi raportată în grade Celsius, iar tensiunea arterială în mmHg. Pentru parametrii biologici şi biochimici se vor utiliza unităţile de măsură agreate de International System of Units; pot fi folosite unităţi alternative, dar trebuie explicate clar în capitolul Material şi metodă.

Abrevieri:
Vor fi folosite abrevierile şi simbolurile standardizate. Pentru abrevierile nestandardizate, denumirea integrală va precede abrevierea la prima utilizare în text.

Articolele multimedia: filmele şi prezentările Power Point vor fi însoţite de un rezumat consistent în engleză (de 300-500 cuvinte); filmele vor fi în format *wmv, *.avi sau *.mpeg. Nu sunt acceptate filmele în format quick time. Fişierele Microsoft Power Point (cu extensia .ppt) vor avea o dimensiune < 5Mb cu un număr de slide-uri <50.

Conflict de interese şi acknowledgements
Pe o pagină separată vor fi menţionate eventualele conflicte de interese şi „acknowledgements”.

Întreaga responsabilitate a opiniilor exprimate în articolele Jurnalului de chirurgie revine autorilor.
Articolele vor fi adresate redacţiei în forma electronică (e-mail, CD, DVD) salvate în MS Word 1997-2003 (*.doc) şi eventual printate. Nu se acceptă articolele în format *pdf.

Articolele nu vor depăşi:
– lucrări originale – 15 pagini
– referate generale – 15 pagini
– cazuri clinice şi note de tehnică – 8 pagini
– recenzii si noutăţi – 2 pagini
– comentarii/scrisori către redacţie – 1 pagină – maxim 10 titluri bibliografice
– articole multimedia: Power Point 50 Mb şi 50 slide-uri; fişiere video de maxim 5GB

PROCESUL DE PEER-REVIEW
Articolele vor fi publicate numai după evaluarea lor de către colegiul editorial.

Procesul de evaluare constă în:

– evaluarea formală a articolului (din punct de vedere al criteriilor de tehnoredactare) realizată de membrii colectivului editorial;

– evaluarea calităţii informaţiei ştiinţifice este realizată iniţial de membrii comitetului editorial şi/sau de experţi independenţi conform unui formular standardizat;

Autorii vor fi informaţi dacă articolul este acceptat sau nu spre publicare, precum şi despre eventualele corecturi/completări necesare cerute de recenzori pentru a îndeplini criteriile de publicare.

După ce articolul a primit avizul de publicare, va fi publicat în funcţie planul editorial (numere tematice, valoarea ştiinţifică a articolului). De menţionat că au prioritate articolele publicate în limba engleză.